Годишен попис: практикум за внос

Постојат два начини за вршење на попис и изработка на пописна листа: Попис со реално броење на количини во магацинот Попис со автоматско префрлање на залихата, без броење (сите избори се во „Набавка/Попис/Интерни документи“ или посебно мени „Попис“) Сите подолу објаснети операции се вршат во фискалната година која изминува! На пример: ако новата година е […]

Read More

Дефинирање на процесни статуси на документ

Процесните статуси се еден вид суб-статуси на документите. Тие попрецизно ја означуваат фазата на обработка на документот. На пример, еден Налог за испорака можеби е изработен и неговиот внос завршен, но се појавува потреба да се знае кои се следните фази низ кои тој поминува, додека да се изработи Фактура.

Read More

Опции во внос на ставка

Опциите при внос на ставка го одредуваат однесувањето на програмата за внос на ставки, како и полињата кои можат да се внесат. Панелот за опции се повикува со клик на копчето „Опции“ (бр.1 – слика 1). Слика 1.

Read More

Тендерско работење

Синџири на изворни и целни документи Концептот на изворни и целни документи е имплементиран во тендерското работење. Тоа значи дека за секој документ мора да постои изворен, и да се наведе кој е тој (очигледно, самиот тендер нема изворен документ). Овој начин на работење создава т.н. синџири на документи и информации, кои произлегуваат еден од […]

Read More

Контрола на внос на продукти во документ

Зависно од политиката на компанијата и потребите на работењето, имаме две можни ситуации при внос на ставки во документот: Дозволено е внесување на ист продукт повеќе пати, и Еден продукт може да се внесе само еднаш во документот Во апликацијата, поточно, во модулот за внос на ставки, постојат контролни опции со кои се регулира однесувањето […]

Read More

Копирање на документ

Копирањето на документи е операција која се изведува кога сакаме еден документ да го префрлиме во друг. Пред да ја повикаме функцијата за копирање, во листата на документи го избираме оној кој ќе се копира. Потоа се клика на копчето „Копирање“ на главниот алатник, при што се добива екран како на сликата. По потреба се […]

Read More

Отпадни материи за продукти

Податоците за отпадни материи за продукт може да се внесуваат од две места: Поединечно внесување по артикал Групно внесување за повеќе продукти одеднаш Поединечно за секој продукт Поединечно за секој продукт податоците се внесуваат преку програмата Продукти. Се одбира продуктот за кој се внесува отпадниот материјал, и потоа се преминува во панел 3. Од десната […]

Read More

Мулти-изворни документи

Во апликацијата е дозволено еден целен документ (нпр. фактура) да има повеќе изворни документи (нпр. испратници, порачки, налози за испорака, итн.) На овој начин, се овозможува еден збирен документ да се однесува на неколку изворни. За ваков начин на работење често пати се појавува потреба кога некоја стока се испорачува со испратници во одреден период, […]

Read More

Залиха по следливост на рокови на траење, сериски броеви и земја на потекло

Системот овозможува следливост на залиха на артики според неколку критериуми: Според сериски број на продуктот Според земја на потекло Според рок на траење. Рокот може да биде изразен во апсолутен датум (dd/mm/gggg) или месец и година (mm/gggg) За да се добијат добри резултати, еднаш започнатата евиденција за следливост на некој продукт мора доследно да се […]

Read More

Калкулација: избор на изворни документи

Начини на избор на изворен документ Калкулација може да се започне на два начини: со избор на изворна приемница, без изворна приемница. 1. Избор на изворна приемница Доколку калкулацијата се прави откако веќе има изработена приемница (што е најчест случај), тогаш се применува првиот начин: прво, од листата на изворни документи се избира приемницата со […]

Read More