Нарачки Online – Од нарачка до фактура

Процес на изработка на фактура низ сите фази на нарачката: Нарачка Пренос во заднински сервер Трансформација во Порачка од купувач Трансформација во Налог за испорака Трансформација во Фактура Печатење на фактура

Read More

Преземање на документи од Online системот за нарачки

  Со оваа програма се овозможува преземање на порачките од дистрибутерите кои тие ги внесуваат во Online системот за нарачки. Во горниот дел на екранот се листите за преглед на порачките. Лево е листата на порачки, а десно се добива листата на порачани продукти доколку се избере одредена порачка со кликнување на иконата во крајната […]

Read More

Прегледи од работењето во multilevel

Спецификација на ML промет Во овој преглед се прикажани синтетички податоци за прометот во МЛ работењето, за секој дистрибутер во вкупен износ. Параметри на прегледот се: Година Месец на пресметка Прегледот ги содржи следниве колони: Шифра на дистрибутер Име на дистрибутер Ранг на дистрибутер Остварен сопствен промет кој е наплатен (во дадениот месец) Остварен промет […]

Read More

Пресметки на параметрите во multilevel работењето

Пресметки на параметрите Во овие пресметки мора да се следи точен редослед на нивното изведување. Доколку овој редослед не се почитува, нема да се случи никакво оштетување, туку податоците и пресметките нема да бидат ажурни за периодот од последното пресметување до тековното. Но, треба да се знае дека одредени програми, заедно со пресметките, вршат и […]

Read More

Употреба на програмите за multilevel работење

Програмите од субсистемот за Multilevel (МЛ) работење се делат на два целини: Пресметки на параметрите од МЛ Прегледи од работењето со МЛ Субсистемот за мултилевел работење се повикува со избор на „Multilevel“ од главното хоризонтално мени во комерцијално-материјалното работење.

Read More