Print Friendly, PDF & Email

Реверс-задолжница

Овој документ се изработува така што во програмата за изработка на фактури ќе се избере соодветниот тип на документ (бр.1 на сликата). Се внесува купувачот за кој се однесува задолжението. Доколку се работи за вработен, тој треба да се пријави како купувач и да се означи како вработен во панелот за пријава.
Во насловот на документот може да се внесе и рокот за враќање на издадената стока.
Во ставките се внесуваат сите продукти со кои се задолжува.
Со овој документ се врши намалување на залихата на задолжените продукти во дадениот магацин, бидејќи тие излегуваат од магацинот..
revers_001
За печатење на Реверсот, се повикува специјалниот урнек со назив „Реверс“
revers_006
Изглед на испечатен Реверс-задолжение
revers_007

 

Реверс-повратница

Документот за поврат на стока земена на реверс се изработува така што се повикува програмот за „Сторно документи/Одобренија“.
Потоа, се избира соодветниот тип на документ (бр.1).
Се внесува купувачот за кој се однесува документот.
revers_002
Во насловот на документот, треба да се избере изворниот документ – Реверсот-задолжница по кој се врши повратот на стоката.
Треба да се кликне на „Избери изворен документ“ (бр.1)
revers_003
Во панелот за избор на изворни документи ќе се појави листа (бр.1) на издадени Реверси-задолженија.
Се чекира редот во кој се наоѓа односниот документ.
Потоа, се впишува документот со клик на „Впиши изворни“ (бр.2).
Избраниот документ ќе се појави во насловот на документот, во панелот „Базирано на реверс“ (види ја претходната слика).
revers_004
При вносот на ставки, во листата „Продукти во изворниот документ“ (бр.1), ќе се појават сите задолжени продукти. Оние кои се враќаат, треба да се повикаат и да се снимат со соодветната вратена количина (не мора да биде иста со издадената).
Со ова, се зголемува залихата на вратените продукти во соодветниот магацин.
revers_005
За да се врши контрола на издадени реверси и нивниот статус (дали е нешто вратено), од менито „Прегледи“ се повикува специјалниот преглед „Исполнетост на синџир на документи“.
revers_008
Откако ќе се повика прегледот, потребно е да се избере соодветниот синџир:„Реверс-задолжница->Реверс-повратница“.
revers_009
Со кликнување на „Извлечи преглед“, се добива бараниот преглед во кој се гледа статусот на реверсот и повратницата.
revers_010