Приемници/калкулации – домашен прием

Во случај кога применицата е и калкулација внесувањето и пресметувањето на трошоците може да се прави на два начини: I. Раздвојување на трошоци Нето износ од влезен документ и ДДВ% од влезен документ. Овој начин е корисен при контрола на износите поготово кога во документот има два  ДДВ% Во двата случаеви во насловот на документот […]

Read More

Дефинирање на процесни статуси на документ

Процесните статуси се еден вид суб-статуси на документите. Тие попрецизно ја означуваат фазата на обработка на документот. На пример, еден Налог за испорака можеби е изработен и неговиот внос завршен, но се појавува потреба да се знае кои се следните фази низ кои тој поминува, додека да се изработи Фактура.

Read More

Опции во внос на ставка

Опциите при внос на ставка го одредуваат однесувањето на програмата за внос на ставки, како и полињата кои можат да се внесат. Панелот за опции се повикува со клик на копчето „Опции“ (бр.1 – слика 1). Слика 1.

Read More

Копирање на документ

Копирањето на документи е операција која се изведува кога сакаме еден документ да го префрлиме во друг. Пред да ја повикаме функцијата за копирање, во листата на документи го избираме оној кој ќе се копира. Потоа се клика на копчето „Копирање“ на главниот алатник, при што се добива екран како на сликата. По потреба се […]

Read More

Мулти-изворни документи

Во апликацијата е дозволено еден целен документ (нпр. фактура) да има повеќе изворни документи (нпр. испратници, порачки, налози за испорака, итн.) На овој начин, се овозможува еден збирен документ да се однесува на неколку изворни. За ваков начин на работење често пати се појавува потреба кога некоја стока се испорачува со испратници во одреден период, […]

Read More

Залиха по следливост на рокови на траење, сериски броеви и земја на потекло

Системот овозможува следливост на залиха на артики според неколку критериуми: Според сериски број на продуктот Според земја на потекло Според рок на траење. Рокот може да биде изразен во апсолутен датум (dd/mm/gggg) или месец и година (mm/gggg) За да се добијат добри резултати, еднаш започнатата евиденција за следливост на некој продукт мора доследно да се […]

Read More

Калкулација: избор на изворни документи

Начини на избор на изворен документ Калкулација може да се започне на два начини: со избор на изворна приемница, без изворна приемница. 1. Избор на изворна приемница Доколку калкулацијата се прави откако веќе има изработена приемница (што е најчест случај), тогаш се применува првиот начин: прво, од листата на изворни документи се избира приемницата со […]

Read More

Копирање на профактура во фактура

Напомена: иако упатството е за копирање на профактура во фактура, методот може да се примени на било кое копирање на еден тип на документ во друг. Отворете ја листата на документи – фактури. Во листата, кликнете на табот „Фактури“ (бр.1 на сликата).   Во изборот на тип на документ (бр 1. на сликата), изберете го […]

Read More

Транспортни услови и товарен лист

Повикување на панелот за транспортни услови Панелот за транспортни услови се повикува со кликнување на копчето „Транспорт“ во главниот алатник на апликацијата (бр.1 на сликата). Ова копче се наоѓа во сите три панели кои служат за внос на документи: Листа на документи, Внос на Наслов на документ и Внос на ставки во документот. За да […]

Read More

Поставување на филтер на листа на документи (a.к.а. Каде ми се постарите документи?)

За да се намали оптоварувањето на системот, а и заради намалување на количината на информации, листата на документи во првиот екран на програмот за внос на документи може да се филтрира. Понекогаш, филтерот е така поставен што некои постари документи не се излистани. Корисниците помислуваат дека се избришани, но не е така. Сѐ што треба […]

Read More