Print Friendly, PDF & Email

Процесните статуси се еден вид суб-статуси на документите. Тие попрецизно ја означуваат фазата на обработка на документот.
На пример, еден Налог за испорака можеби е изработен и неговиот внос завршен, но се појавува потреба да се знае кои се следните фази низ кои тој поминува, додека да се изработи Фактура.

Овие фази можат, на пример, да бидат:
procesni_statusi_04

Имајќи вака „обогатени“ информации, менаџерот на продажба/комерција или магацин, ќе има подобар увид на секој започнат процес во компанијата.

Повикување на дефиниција на процесни статуси

Модулот за дефинирање на процесни статуси се повикува во менито „Шифрирање“ (бр.1), потоа „Шифрирање на основни податоци“ (бр.2).
На крај, во страничното мени се избира „Процесни статуси – излезни“ или „Процесни статуси – влезни“ (бр.1 на следната – подолната – слика).

procesni_statusi_00

Дефинирање на процесни статуси

<..види ја сликата подолу..>

Во изборот на документи (бр.2) се избира типот на документот за кој се дефинираат статусите. Називот на овој тип се гледа во листата на документи.
Во полињата за внос (бр.3) се внесуваат информациите:

  1. Назив на статусот – описно, нпр. „Преземено за обработка“
  2. Ознака на статусот – интерен реден број на статусот, почнувајќи од 1, па натаму (2, 3…)
  3. Тип на документот за кој се однесува (треба да е ист како и во селекторот (бр.2)
  4. Дали е статусот активен (треба да е чекирано)
  5. Подредување во листата на статуси – се почнува од 10 за првиот, и се зголемува за 10 за секој следен (20, 30…)

На крај, се кликнува на „Сними“ (бр.4).

procesni_statusi_01

Треба да се знае дека овој процес треба да се повтори за секој поединечен тип на документ за кој се сака да се води процесен статус, дури и ако тие статуси се еднакви. Расположливите документи кои се изработуваат се гледаат во селекторот на документи (бр.1)

procesni_statusi_03

Употреба на процесни статуси

Статусите се користат во листата на документи.

  1. Се избира саканиот документ (бр.1).
  2. Се кликнува на копчето „Процесен статус“ (бр.2)
  3. Во панелот се клика на саканиот статус за да се означи завршеност/незавршеност (бр.3)

procesni_statusi_02