Работа со оддели – деловни единици – подружници

Овој модул се користи доколку во компанијата има подружници (ќе го користиме овој збор, иако и оддел и деловна единица ги сметаме за еквивалентни) кои имаат свои адресни податоци, лого, банкарски сметки, итн. кои треба да се појавуваат на фактурите кога се врши промет од нив. Додавање на подружници Пред да се започне со нивна […]

Read More

Потписи/ISO ознаки

Дефинирањето на поптиси во документите се прави на следниов начин: Во Алати се бира Потписи/ ISO ознаки Се појавува pop up екран во кој се дефинираат потписите и други информации кои сакаме да се оптпечатат на документот. Доколку документите се наменети за странски коминтенти, во полето Фонт за потпис , се бира латиница но исто […]

Read More

Дефинирање на процесни статуси на документ

Процесните статуси се еден вид суб-статуси на документите. Тие попрецизно ја означуваат фазата на обработка на документот. На пример, еден Налог за испорака можеби е изработен и неговиот внос завршен, но се појавува потреба да се знае кои се следните фази низ кои тој поминува, додека да се изработи Фактура.

Read More

Компаниско лого за печатење на документи

Овде ќе објасниме како се поставува вашето лого за да се печати на документите. Повикување Повикајте го менито „Шифрирање“. Во него, кликнете на изборот „Компанија“. Вчитување Во табот „Лого“, вчитајте ги потребните логоа. Следете ги упатствата за препорачана големина (во пиксели). Датотеките со логоата треба да бидат во формат PNG (препорачано) или JPG. После секое […]

Read More

Опции во внос на ставка

Опциите при внос на ставка го одредуваат однесувањето на програмата за внос на ставки, како и полињата кои можат да се внесат. Панелот за опции се повикува со клик на копчето „Опции“ (бр.1 – слика 1). Слика 1.

Read More

Тендерско работење

Синџири на изворни и целни документи Концептот на изворни и целни документи е имплементиран во тендерското работење. Тоа значи дека за секој документ мора да постои изворен, и да се наведе кој е тој (очигледно, самиот тендер нема изворен документ). Овој начин на работење создава т.н. синџири на документи и информации, кои произлегуваат еден од […]

Read More

Контрола на внос на продукти во документ

Зависно од политиката на компанијата и потребите на работењето, имаме две можни ситуации при внос на ставки во документот: Дозволено е внесување на ист продукт повеќе пати, и Еден продукт може да се внесе само еднаш во документот Во апликацијата, поточно, во модулот за внос на ставки, постојат контролни опции со кои се регулира однесувањето […]

Read More

Копирање на документ

Копирањето на документи е операција која се изведува кога сакаме еден документ да го префрлиме во друг. Пред да ја повикаме функцијата за копирање, во листата на документи го избираме оној кој ќе се копира. Потоа се клика на копчето „Копирање“ на главниот алатник, при што се добива екран како на сликата. По потреба се […]

Read More

Отпадни материи за продукти

Податоците за отпадни материи за продукт може да се внесуваат од две места: Поединечно внесување по артикал Групно внесување за повеќе продукти одеднаш Поединечно за секој продукт Поединечно за секој продукт податоците се внесуваат преку програмата Продукти. Се одбира продуктот за кој се внесува отпадниот материјал, и потоа се преминува во панел 3. Од десната […]

Read More

Мулти-изворни документи

Во апликацијата е дозволено еден целен документ (нпр. фактура) да има повеќе изворни документи (нпр. испратници, порачки, налози за испорака, итн.) На овој начин, се овозможува еден збирен документ да се однесува на неколку изворни. За ваков начин на работење често пати се појавува потреба кога некоја стока се испорачува со испратници во одреден период, […]

Read More