Попис

1. Обработка на попис Стартување на програмата   Внос на параметрите Избери магацин Документот за попис мора да биде „Контролен попис“ Автоматски ќе се добие датумот на последниот контролен попис. Ако одговара, треба да се остави, ако не, да се избере соодветниот датум Избор до кој датум имало промет. Ако се правени документи на 31/12 во годината, […]

Read More

Годишен попис: практикум за внос

Постојат два начини за вршење на попис и изработка на пописна листа: Попис со реално броење на количини во магацинот Попис со автоматско префрлање на залихата, без броење (сите избори се во „Набавка/Попис/Интерни документи“ или посебно мени „Попис“) Сите подолу објаснети операции се вршат во фискалната година која изминува! На пример: ако новата година е […]

Read More

Попис: начин на обработка

Постојат два вида на пописи, редовен (годишен) и контролен. Редовниот попис се врши врз основа на законска обврска на крајот на секоја година, при што се попишува залихата на 31 декември. Со ова се формира иницијалната залиха со која се започнува следната фискална година во секој магацин. Редовниот попис мора да се изврши во секој […]

Read More