Попис

1. Обработка на попис Стартување на програмата   Внос на параметрите Избери магацин Документот за попис мора да биде „Контролен попис“ Автоматски ќе се добие датумот на последниот контролен попис. Ако одговара, треба да се остави, ако не, да се избере соодветниот датум Избор до кој датум имало промет. Ако се правени документи на 31/12 во годината, […]

Read More

Внос на готовински промет при наплата со расписки/квитанции

Овој модул служи во случаи кога наплатата на прометот се одвива без фискална каса – при наплатата се издава расписка (квитанција), а прометот е направен со комбинирано издавање на стока и давање на услуга. При вакви случаи (најчесто при работа на терен), тешко може да се одреди кој дел од наплатената сума е за издадена стока, […]

Read More

Работа со оддели – деловни единици – подружници

Овој модул се користи доколку во компанијата има подружници (ќе го користиме овој збор, иако и оддел и деловна единица ги сметаме за еквивалентни) кои имаат свои адресни податоци, лого, банкарски сметки, итн. кои треба да се појавуваат на фактурите кога се врши промет од нив. Додавање на подружници Пред да се започне со нивна […]

Read More

Приемници/калкулации – домашен прием

Во случај кога применицата е и калкулација внесувањето и пресметувањето на трошоците може да се прави на два начини: I. Раздвојување на трошоци Нето износ од влезен документ и ДДВ% од влезен документ. Овој начин е корисен при контрола на износите поготово кога во документот има два  ДДВ% Во двата случаеви во насловот на документот […]

Read More

Овозможување приказ на цена и залиха во POS (Каса)

Внимание! Оваа опција е достапна само ако се вклучи посебниот модул за приказ на цена и залиха. Обратете се во Инфопројект за можноста. Откако модулот е инсталиран, Панелот за Опции се отвора со клик на копчето [1]. Се штиклираат колоните кои сакате да бидат видливи [2] и [3]. На крај, се снимаат поставените опции со […]

Read More

Потписи/ISO ознаки

Дефинирањето на поптиси во документите се прави на следниов начин: Во Алати се бира Потписи/ ISO ознаки Се појавува pop up екран во кој се дефинираат потписите и други информации кои сакаме да се оптпечатат на документот. Доколку документите се наменети за странски коминтенти, во полето Фонт за потпис , се бира латиница но исто […]

Read More

Автоматски увоз на ставки во приемница од csv датотека

Автоматскиот увоз на ставки се прави од единствено од csv фајл. Конвертирањето на excel фајл во csv е објаснето овде креирање на csv фајл Откога ќе се креира Приемницата во  Внос на ставки,  во Опции се штиклира Дозволи увоз на ставки и се клика на Превчитај. Копчето за Увоз на ставки ќе се појави десно на […]

Read More

Годишен попис: практикум за внос

Постојат два начини за вршење на попис и изработка на пописна листа: Попис со реално броење на количини во магацинот Попис со автоматско префрлање на залихата, без броење (сите избори се во „Набавка/Попис/Интерни документи“ или посебно мени „Попис“) Сите подолу објаснети операции се вршат во фискалната година која изминува! На пример: ако новата година е […]

Read More

Дефинирање на процесни статуси на документ

Процесните статуси се еден вид суб-статуси на документите. Тие попрецизно ја означуваат фазата на обработка на документот. На пример, еден Налог за испорака можеби е изработен и неговиот внос завршен, но се појавува потреба да се знае кои се следните фази низ кои тој поминува, додека да се изработи Фактура.

Read More