Пресметка на просечни набавни цени

Системот континуирано, во секоја нова ставка од фактура, пресеметува просечна набавна цена врз основа на приемите со цени кои се имаат случено пред и на датумот на фактурата. Доколку немате внесени приемници со цени со датум пред фактурирањето, се појавуваат негативни набавни цени во лагер листа, на магацинска картичка, итн. Погледнете ги магацинските картички на продуктите каде […]

Read More

Работа со историја на категории на цени

За да можеме да работиме со историјата на категории на цени, треба да го повикаме програмот „Досие на комитент“. По повикувањето, го избираме комитентот/дистрибутерот за кој треба да извршиме промена. Во основниот таб со податоци за комитентот, се наоѓа и изборот на ценовна група (обележан со рамка на сликата). Панелот за работа со историја на […]

Read More