Внос на готовински промет при наплата со расписки/квитанции

Овој модул служи во случаи кога наплатата на прометот се одвива без фискална каса – при наплатата се издава расписка (квитанција), а прометот е направен со комбинирано издавање на стока и давање на услуга. При вакви случаи (најчесто при работа на терен), тешко може да се одреди кој дел од наплатената сума е за издадена стока, […]

Read More

Овозможување приказ на цена и залиха во POS (Каса)

Внимание! Оваа опција е достапна само ако се вклучи посебниот модул за приказ на цена и залиха. Обратете се во Инфопројект за можноста. Откако модулот е инсталиран, Панелот за Опции се отвора со клик на копчето [1]. Се штиклираат колоните кои сакате да бидат видливи [2] и [3]. На крај, се снимаат поставените опции со […]

Read More

Метод на прекнижување на готовински фактури и уплати

Во овој напис ќе го објасниме методот на автоматско прекнижување на готовински фактури и докнижувањето на фискалните извештаи. Проблематиката е следнава: во прометот, готовинските фактури/сметки се внесуваат во Материјалното работење, но веднаш се плаќаат во готовина. Оваа ситуација мора да се рефлектира и во дневното прекнижување на готовинските фактури, бидејќи уплатите за нив ќе се […]

Read More

Копирање на документ

Копирањето на документи е операција која се изведува кога сакаме еден документ да го префрлиме во друг. Пред да ја повикаме функцијата за копирање, во листата на документи го избираме оној кој ќе се копира. Потоа се клика на копчето „Копирање“ на главниот алатник, при што се добива екран како на сликата. По потреба се […]

Read More

Блокирање на комитент

Блокирање на комитент значи дека за него не е можно да се изработи фактура, т.е. да се издаде стока. Другите документи (порачка од купувач, налог за испорака, итн.) можат да се изработуваат. За да се означи комитент дека е блокиран, треба да се отвори неговото Досие. Во Досието, при дното на панелот стои чекбокс (бр.1) […]

Read More

Автоматска изработка на обрасците ПЛТ и ЕТ и евидентирање на фискален промет

При вршење на продажба на мало, задолжително и редовно мора да се изработуваат сетот од документи Приемен Лист во Трговија (ПЛТ) и Евиденција во Трговија (ЕТ). Ова е законска обврска која е наведена во Законот за трговија и подзаконските акти кои произлегуваат од него. Овој сет од документи се изработува автоматски во неколку лесни чекори. […]

Read More

Копирање на профактура во фактура

Напомена: иако упатството е за копирање на профактура во фактура, методот може да се примени на било кое копирање на еден тип на документ во друг. Отворете ја листата на документи – фактури. Во листата, кликнете на табот „Фактури“ (бр.1 на сликата).   Во изборот на тип на документ (бр 1. на сликата), изберете го […]

Read More

Поставување на опции во Продажната каса (POS)

Како правилно да се постават опциите за Продажна каса (POS) за да може исправно да се изработуваат сметки. Внимание! Овие поставувања мора да се постават на секоја работна станица, бидејќи се чуваат локално, на самото работно место. Кликнете на „Сними“ за зачувување. Панелот со опции се повикува со притискање на F7 или клик на копчето „F7 […]

Read More