Отварање на почетна состојба во финасово

Во овој напис ќе го објасниме автоматското отварање на почетна состојба во финасиското работење. Налогот за  почетна состојба се прави секогаш на 01.01 во работната  година. Предуслов за автоматско отварање на почетна состојба е претходно дефинирање на контата во контен план,  кои сакаме да се  пренесат во почетната состојба и на каков начин да се […]

Read More

Метод на прекнижување на готовински фактури и уплати

Во овој напис ќе го објасниме методот на автоматско прекнижување на готовински фактури и докнижувањето на фискалните извештаи. Проблематиката е следнава: во прометот, готовинските фактури/сметки се внесуваат во Материјалното работење, но веднаш се плаќаат во готовина. Оваа ситуација мора да се рефлектира и во дневното прекнижување на готовинските фактури, бидејќи уплатите за нив ќе се […]

Read More

Формат на CSV датотека за увоз на податоци во финансова оператива

Во овој документ се дефинира увозната спецификација на податоци во Оперативно финансиско работење. Датотеката со податоци за увоз мора да содржи податоци од еден тип на документ (нпр. Фактура) и едно конто (нпр. Купувачи). При увозот, корисникот треба да ги избере овие два податоци. Раздвојникот (delimiter) на полињата во редот може да биде избран при […]

Read More

Ставови за книжење и прекнижување во сметководство

Вовед ERP софтверот кој го користите е потполно интегриран, тоа значи дека сите податоци кои се внесуваат и креираат во него можат да бидат разменувани помеѓу различните субсистеми на аплкацијата. Една од најчестите размени кои се применуваат е онаа со која документите кои се креираат во материјално-магацинското работење Насловен екран Дефинирање на став

Read More

Извоз и увоз на шеми за прекнижување во сметководство

Наслов на шема за прекнижување Поле Опис sifra Шифра на слогот (секогаш 0) fin_tip_bilans_id Шифра на тип на биланс (default = 1) (секогаш 1) firma_id Шифра на фирмата-клиент. Нула ако е општо за сите клиенти (секогаш 0) godina Фискална година 4 места fin_nalog_tip_id Шифра на тип на налог (0 ако не се проверува тип на […]

Read More