Print Friendly, PDF & Email

Наслов на шема за прекнижување

Поле Опис
sifra Шифра на слогот (секогаш 0)
fin_tip_bilans_id Шифра на тип на биланс (default = 1) (секогаш 1)
firma_id Шифра на фирмата-клиент. Нула ако е општо за сите клиенти (секогаш 0)
godina Фискална година 4 места
fin_nalog_tip_id Шифра на тип на налог (0 ако не се проверува тип на налог)
dokument_tip_id Типови на документи, одвоени со запирка
naziv Назив на шемата за прекнижување
vlezen Документи од влез (1) или од излез (0)
golemo Дали содржи документи од големопродажба(1) или малопродажба(0)
eksteren Екстерни (1) или интерни(0) документи
bl_page_preknizi Патека до бизнис-логика за прекнижување (секогаш ‘prg_finansovo/bl/bl_preknizuvanje.php’)
bl_akcija_preknizi Акција која се повикува за прекнижување (секогаш ‘fin_nalog_preknizi’)
bl_page_preknizi_proveri Патека до бизнис-логика за проверка на прекнижување (секогаш ‘prg_finansovo/bl/bl_preknizuvanje.php’)
bl_akcija_preknizi_proveri Акција која се повикува за проверка на прекнижување (секогаш ‘preknizuvanje_proveri_dokumenti’)
zaokruzuvanje_konto Конто на кое се впишува заокружувањето при прекнижување
zaokruzuvanje_opis Опис на ставката за прекнижување
zaokruzuvanje_dolzi Дали заокружувањето се книжи на долговна страна(1) или на потражна страна(0)
racen_vnos Шемата е за рачен внос (= 1) или за автоматско прекнижување (= 0) (секогаш 0)
order_by Подредување во листа (10, 20, 30…)
aktiven Дали е слогот активен(1) или неактивен(0). Се увезуваат само активни слогови
timestamping Време на поправка во формат yyyy-mm-dd

Ставови во шема за прекнижување

Поле Опис
sifra Шифра на слогот
fin_sema_naslov_id Врска со насловот на шемата
fin_sema_pole_izraz_id Врска со табела на полиња-изрази кои се дозволени
konten_plan_id Конто на кое се книжи ставот
analitika Дали е аналитичко или синтетичко (збирно) книжење
strana_na_knizenje Книжење на долговна (D) или потражна страна (P)
znak Книжење како позитивен износ (+) или негативен износ (-)
valuta_tip Валута во која се прави книжењето: локална(L) или странска(S)
danocna_tarifa_id Шифра на даночна тарифа за која треба да се одвои книжењето (при фактури)
finoper_doktip_id Шифра на типот на документот во кој се книжи (за финансова оператива)
vpisi_komitent Дали при книжењето да се впише комитентот
vpisi_magacin Дали при книжењето да се впише магацинот
tabela Од која табела се читаат податоците
tabeli_join SQL join израз (ако има)
izraz SQL израз за прекнижување (име на поле или израз, нпр. ‘coalesce(dok_naslov_iznos.vkupna_vrednost, 0)’ )
uslov SQL WHERE услов за читање на податоците
order_by Подредување во ставот
timestamping Време на поправка