Print Friendly, PDF & Email

Во овој документ се дефинира увозната спецификација на податоци во Оперативно финансиско работење.
Датотеката со податоци за увоз мора да содржи податоци од еден тип на документ (нпр. Фактура) и едно конто (нпр. Купувачи). При увозот, корисникот треба да ги избере овие два податоци.
Раздвојникот (delimiter) на полињата во редот може да биде избран при увозот. Препорачана вредност е знакот точка-запирка (;).
Исто така, корисникот може да избере дали во првиот ред на датотеката има наслови на колони..

finoper_uvoz_001

Полињата кои мора да ги има во датотеката се:

komitent_id Шифра на комитент
komitent_naziv Назив на комитент
broj Број на документ
datum_ddo Датум на документ
datum_valuta Датум на достасување
iznos Износ на документ