Print Friendly, PDF & Email

Вовед

ERP софтверот кој го користите е потполно интегриран, тоа значи дека сите податоци кои се внесуваат и креираат во него можат да бидат разменувани помеѓу различните субсистеми на аплкацијата.
Една од најчестите размени кои се применуваат е онаа со која документите кои се креираат во материјално-магацинското работење

Насловен екран

preknizuvanje_001

preknizuvanje_002

preknizuvanje_003

Дефинирање на став

preknizuvanje_004

preknizuvanje_005

preknizuvanje_006

preknizuvanje_007