Print Friendly, PDF & Email

Процес на изработка на фактура низ сите фази на нарачката:

  • Нарачка
  • Пренос во заднински сервер
  • Трансформација во Порачка од купувач
  • Трансформација во Налог за испорака
  • Трансформација во Фактура
  • Печатење на фактура