Print Friendly, PDF & Email

1. Повикајте го Control Panel, и изберете „Clock, Language, and Region“
win7-regional-settings-1

2. Изберете „Change the date, time, or number format“
win7-regional-settings-2

3. Во „Format“ (бр. 1), изберете „Macedonian“.
Кликнете на „Additional settings“ (бр. 2)
win7-regional-settings-3

4. Во панелот, изберете го табот „Numbers“
Во полето Decimal symbol, внесете/изберете децимална точка (.)
Во полето Digit grouping symbol, внесете/изберете децимална запирка (,)
win7-regional-settings-4

5. Во панелот, изберете го табот „Currency“
Во полето Decimal symbol, внесете/изберете децимална точка (.)
Во полето Digit grouping symbol, внесете/изберете децимална запирка (,)
Кликнете на ОК за да го затворите панелот
win7-regional-settings-5

6. Во панелот Region and Language, во табот Location, изберете Macedonia како тековна локација
win7-regional-settings-6

7. Изберете го табот Administrative, и кликнете на Change system locale
win7-regional-settings-7

8. Во панелот кој ќе се појави, изберете Macedonian
win7-regional-settings-8

 

Со тоа, завршено е подесувањето на македонскиот локал.
Кликнете ОК во сите панели, за да ги затворите.