Print Friendly, PDF & Email

Во видеото можете да се запознаете како се внесува документот „Приемница во магацин“.
Се работи за материјален документ кој ја зголемува залихата во магацинот. Финансиски податоци (трошоци, цени, итн.) се внесуваат во калкулација