Print Friendly, PDF & Email

За да се овозможи гледање на повеќе фискални години одеднаш, потребно е да се постави Филтерот за приказ на документи.

Овој филтер мора да се постави за секој тип на документ поодделно, за да важи во сите вносови.

Додатно, добро е да се постави и филтерот за „Денови наназад“ на 30 или 60, за да не бидат прикажани сите документи од претходната година.

Филтер на документи за фискална година