Print Friendly, PDF & Email

За увоз на податоци од excel фајл во сотверот на инфопројект потребно е претходно фајлот да се конвертира (сними) како csv фајл.

Се одбира excel документот кој треба да се конвертира и со save as се снима како csv (comma delimiter), то значи дека полињата (колоните) треба да се одвоени со запирка (,). ( Види слика)

Внимавајте во содржината на  колоните, полињата да не се содржа запирка

 

excel to csv