Print Friendly, PDF & Email

Автоматскиот увоз на ставки се прави од единствено од csv фајл. Конвертирањето на excel фајл во csv е објаснето овде креирање на csv фајл

  1. Откога ќе се креира Приемницата во  Внос на ставки,  во Опции се штиклира Дозволи увоз на ставки и се клика на Превчитај. Копчето за Увоз на ставки ќе се појави десно на горниот tool bar.Приемница • 7-2015 • vnos na stavki
  2. Со клик на копчето Увоз на ставки, ќе се појави pop up екран во кој се превзема csv фајлот кој претходно сме го креирале и снимиле во компјутер. Задолжително се штиклираат полињата кои сакаме да ги увеземе и назначуваме со каков делимитар се поделени колоните во csv фајлот, 
  3. Откога ќе се увезат податоците, се добива информација за вкупно прнајдени ставки, непријавени продукти, прдукти кои не се внесени во листата на продукти. Преку овој програм има можност за брз внос на продукти со кликање на Зелениот плус во редот на сите непронајдени продукти. Податоците за продуктот кој се превземени може да се сменат доколку има потреба, доколку остануваат исти со клик на копчето Сними, се снимаатПриемница • 7-2015 • 8 Noemvri [STP6083] 2015-12-15 03-01-45
  4. Откога ќе се снимат новите продукти, повторно се клика на копчето Провери податоци. Доколу се  пријавени сите нови продукти, при следната проверка нема да се појават непријавени продукти. Со кликање на копчето Изврши увоз, се внесуваат сите ставки во применицата. Во приемницата ќе се појават онолку редови колку што се превземени од фајлот. Доколку се превзема нов фајл, ставките во приемницата ќе се дополнат во нов ред, а нема да се препокријат и во ситуација на увоз на продукт кој претходно е внесен.

Внос на позиција и сериски број

Откога ќе се превземат сите ставки, во прозороцет Внесни артикли ќе се појават сите внесени продукти.  Во редот на секој продукт се внесува серискиот број и позицијата. Доклку сите продукти од листата се на иста позиција, со кликање на  копчето Внос на позиција се појавува pop up екран  Внеси позиција која се применува на сите ставки, на тој начин автоматски на сите ставки ќе биде впишана внесената позиција.

Приемница • 7-2015 • 8 Noemvri [STP6083] 2015-12-15 03-24-36